Numbrid

centsada
cent un or cent-unsada üks
deux cents or deux-centskakssada
trois cents or trois-centskolmsada
milletuhat
deux millekaks tuhat
trois millekolm tuhat
un millionmiljon
un milliardmiljard

Järgarvud

premier, premièreesimene
deuxième or second, secondesekund
troisièmekolmas
quatrièmeneljas
cinquièmeviies
sixièmekuues
septièmeseitsmes
huitièmekaheksas
neuvièmeüheksas
dixièmekümnes
onzièmeüheteistkümnes
douzièmekaheteistkümnes
treizièmekolmeteistkümnes
quatorzièmeneljateistkümnes
quinzièmeviieteistkümnes
seizièmekuueteistkümnes
dix-septièmeseitsmeteistkümnes
dix-huitièmekaheksateistkümnes
dix-neuvièmeüheksateistkümnes
vingtièmekahekümnes
sound

Heli on saadaval kogu prantsuskeelse sõnavara jaoks sellel lehel — kuulamiseks lihtsalt klõpsa sõnal.