Numbrid

Õpi rootsi keeles numbreid ütlema.

Põhiarvud

nollnull
ettüks
tvåkaks
trekolm
fyraneli
femviis
sexkuus
sjuseitse
åttakaheksa
nioüheksa
tiokümme
elvaüksteist
tolvkaksteist
trettonkolmteist
fjortonneliteist
femtonviisteist
sextonkuusteist
sjuttonseitseteist
artonkaheksateist
nittonüheksateist
tjugokakskümmend
tjugoettkakskümmend üks
tjugotvåkakskümmend kaks
tjugotrekakskümmend kolm
trettiokolmkümmend
fyrtionelikümmend
femtioviiskümmend
sextiokuuskümmend
sjuttioseitsekümmend
åttiokaheksakümmend
nittioüheksakümmend
ett hundrasada
ett hundra ettsada üks
tvåhundrakakssada
trehundrakolmsada
ett tusentuhat
tvåtusenkaks tuhat
tretusenkolm tuhat
en miljonmiljon
en miljardmiljard

Järgarvud

förstaesimene
andrateine
tredjekolmas
fjärdeneljas
femteviies
sjättekuues
sjundeseitsmes
åttondekaheksas
niondeüheksas
tiondekümnes
elfteüheteistkümnes
tolftekaheteistkümnes
trettondekolmeteistkümnes
fjortondeneljateistkümnes
femtondeviieteistkümnes
sextondekuueteistkümnes
sjuttondeseitsmeteistkümnes
artondekaheksateistkümnes
nittondeüheksateistkümnes
tjugondekahekümnes
tjugoförstakahekümne esimene
tjugoandrakahekümne teine
tjugotredjekahekümne kolmas